Ik wil e-sigaretten verkopen
• Welke sancties staan er op het verkopen van e-sigaretten zonder de wettelijke regels na te leven?
U riskeert een boete van 208 tot 120.000 euro.
• Wat met e-sigarettenwinkels die vandaag al bestaan?
E-sigarettenwinkels zullen moeten nagaan of hun producten voldoen aan de nieuwe wetgeving (KB van 17 januari 2017). In voorkomend geval moeten ze zo snel mogelijk aanpassingen doen aan de etikettering of de verpakking van hun producten zodat ze conform zijn aan de nieuwe wetgeving.
Indien ze teveel nicotine bevatten of indien ze verboden additieven bevatten, dan mogen deze producten niet meer verkocht worden. Dergelijke producten worden immers als schadelijk beschouwd en kunnen in beslag worden genomen.
• Onder welke voorwaarden mag ik e-sigaretten verkopen?
De verkoop van e-sigaretten is toegalaten onder de volgende voorwaarden:
- de verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 16 jaar is verboden;
- verkochte producten die nicotine bevatten, moeten bij de FOD Volksgezondheid genotificeerd worden door de producent of de invoerder;
- de etikettering en de samenstelling van de producten zijn conform de wetgeving.
• Mag ik aparte (na)vullingen (vloeistof) voor e-sigaretten verkopen?
Ja, op voorwaarde dat de inhoud van de navullingen (vloeistof) met nicotine maximum 10 milliliter bedraagt. De navullingen met nicotine moeten ook een beveiliging voor kinderen hebben en moeten onbreekbaar zijn. Dit om te vermijden dat kinderen die per ongeluk een navulling (vloeistof) inslikken vergiftigd zouden worden.
• Mag ik e-sigaretten in een automaat verkopen?
Ja, maar de regels zijn dezelfde als voor andere tabaksproducten:
- de automaten moeten zich in een gesloten ruimte bevinden die toegankelijk is voor klanten;
- de automaten moeten gesloten zijn en kunnen enkel geopend en geactiveerd worden door +16 jarigen.
• Wat moet er op de verpakking van een e-sigaret vermeld worden?
Op de verpakking van de e-sigaretten en de navullingen moeten verschillende elementen vermeld
worden:
- de verpakking van de navullingen voor e-sigaretten die gevaarlijke stoffen bevatten, moet een specifiek etiket hebben (meer bepaald gevarensymbolen conform de Europese CLP-wetgeving);
- wanneer de e-sigaret of de navulling nicotine bevat, moet de volgende waarschuwing op minstens 35% van de twee grootste oppervlakten van de verpakking gedrukt worden: “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.”.
De volgende elementen moeten eveneens op de verpakking staan:
- alle ingrediënten van het product in afnemende volgorde van gewicht;
- een vermelding van het nicotinegehalte van het product en de nicotineafgifte per dosis;
- het lotnummer;
- een aanbeveling om het product buiten het bereik van kinderen te houden.
De verpakking moet een bijsluiter bevatten met de volgende vermeldingen :
- de gebruiksaanwijzing en opslagmethode;
- de contra-indicaties;
- de ongewenste effecten;
- de gevolgen van een verslaving en de toxiciteit;
- de contactgegevens van de fabrikant of de invoerder.
• Mogen e-sigaretten smaken bevatten?
Ja, smaakaroma’s zijn toegelaten maar bepaalde additieven zijn verboden voor e-sigaretten met nicotine:
- vitamines of andere additieven die de indruk wekken dat er een positief effect kan zijn op de gezondheid (of een verminderd risico op ziekten);
- cafeïne, taurine en andere stimulerende additieven;
- additieven die zorgen voor een gekleurde rook.
• Moet ik als verkoper een licentie hebben om e-sigaretten te verkopen?
Nee, er is geen speciale licentie nodig om e-sigaretten te mogen verkopen.
• Mag ik reclame maken voor e-sigaretten?
Nee, net zoals voor tabaksproducten is reclame of sponsoring voor e-sigaretten, met of zonder nicotine, verboden. Afbeeldingen met de merknaam van de verkochte producten zijn wel toegelaten aan de voorgevel en binnenin gespecialiseerde winkels en krantenwinkels.
• Moet ik als producent mijn e-sigaretten notificeren bij de Belgische overheid?
Ja, u moet uw producten bij de FOD Volksgezondheid notificeren via een elektronisch systeem dat Europees gecentraliseerd is. Deze notificatie moet gebeuren minstens 6 maand voor dat de producten in de handel worden gebracht. Er is echter een overgangsperiode voorzien voor de producten die vóór 17 januari 2017 reeds in de handel werden gebracht: deze moeten vóór 17 juli 2017 worden genotificeerd.
• Hoe verloopt een notificatieprocedure voor e-sigaretten?
Voor elk type e-sigaret of navulling moet u de volgende gegevens ingeven:
- de naam en contactgegevens van de fabrikant, een verantwoordelijke binnen de Europese Unie en, in voorkomend geval, de invoerder binnen de EU;
- een lijst van alle ingrediënten in zowel het product zelf als in de dampen die het product afgeeft tijdens het gebruik. Deze lijst moet opgesteld worden per merk en per type product, en moet de hoeveelheden vermelden;
- de toxicologische gegevens m.b.t. de ingrediënten en de dampen van het product, ook als ze worden verhit, inclusief hun effect op de gezondheid van de consument bij inhalering en rekening houdend, onder andere, met het risico op verslaving;
- informatie over het nicotinegehalte en het inhaleren van nicotine bij normaal of redelijk gebruik ;
- een volledige beschrijving van alle onderdelen van het product, inclusief de werking van het openings- en navulmechanisme of de navullingen;
- een beschrijving van het productieproces;
- een verklaring van de fabrikant en de invoerder waarbij zij de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de veiligheid van het product op zich nemen bij normaal of redelijk gebruik van de e-sigaretten.
Indien de FOD Volksgezondheid oordeelt dat de ingediende informatie onvolledig is of vragen heeft over uw dossier, zal u worden gevraagd om uw dossier te vervolledigen. Eens dit is gebeurd, kan u uw producten verkopen.
De gegevens worden ingegeven via het gecentraliseerd elektronisch systeem ontwikkeld door de Europese Commissie. De volledige (Engelstalige) procedure is te vinden op http://ec.europa.eu/health/euceg.

Ik wil e-sigaretten kopen
• Mag ik e-sigaretten op internet kopen?
Nee. De verkoop van e-sigaretten met nicotine op afstand (via het internet dus) is verboden. Dit om te vermijden dat niet-genotificeerde of niet-gecontroleerde producten zomaar verkocht worden. Met het verbod op internetverkoop wil de FOD Volksgezondheid ook vermijden dat jongeren onder de 16 jaar e-sigaretten kunnen kopen.
• Vanaf welke leeftijd mag ik e-sigaretten kopen?
De verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 16 jaar is verboden.
• Mag ik mijn e-sigaret roken in gesloten publieke ruimtes?
Nee. Net zoals voor alle tabaksproducten is het verboden om e-sigaretten te roken in gesloten publieke
ruimtes.
• Welke sancties staan er op inbreuken?
Voor het roken van e-sigaretten in gesloten publieke ruimtes gelden dezelfde sancties als voor het roken van andere tabaksproducten. Concreet riskeert een roker een boete van 208 tot 8.000 euro. Een uitbater die het roken van e-sigaretten toelaat riskeert dezelfde straffen én een sluiting van zijn zaak gedurende 6 maanden.
• Is een e-sigaret nu gezonder dan een gewone sigaret?
Op korte termijn wel, aangezien de gebruiker minder wordt blootgesteld aan toxische stoffen dan een gewone roker: bij het roken van een e-sigaret wordt geen tabak verbrand. Er komen wel een beperkt aantal toxische stoffen vrij.
Op lange termijn (na maanden of jaren gebruik) is er nog geen duidelijkheid over de gevolgen voor de gezondheid door het gebruik van e-sigaretten. Aangezien nicotine en andere stoffen die vrijkomen bij het roken verre van onschuldig en mogelijks schadelijk zijn, raadt de Hoge Gezondheidsraad de nodige voorzichtigheid aan.
• Is een e-sigaret een alternatief voor gewone sigaretten?
De Hoge Gezondheidsraad oordeelde dat het gebruik van e-sigaretten met nicotine een rol kan spelen wanneer je probeert te stoppen met roken. Maar onbeperkt en langdurig e-sigaretten roken wordt afgeraden voor de gezondheid.
• Kan ik e-sigaretten gebruiken om te stoppen met roken?
Dat is mogelijk, maar je bespreekt dit best vooraf met je (huis)arts. Hij is het best geplaatst om advies te geven over bestaande methoden om te stoppen met roken.
• Wordt de kwaliteit van e-sigaretten gecontroleerd?
De Tabak-en alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid zal in het bijzonder het nicotinegehalte van de e-sigaretten controleren. Ook additieven zoals cafeïne en taurine zullen gecontroleerd worden.
• Zijn e-sigaretten kankerverwekkend?
Op dit moment zijn er nog niet genoeg gegevens beschikbaar om de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn van e-sigaretten in te schatten.
• Mag ik e-sigaretten roken in de buurt van kinderen?
Nee. Uit voorzorg rook je best geen e-sigaretten in gesloten ruimtes waar ook kinderen zijn. Op dit moment zijn de gevolgen van het roken van e-sigaretten nog niet genoeg gekend.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!